ÁSZF - Hotel Veritas Budapest

Tartalomhoz ugrás

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
 
1          A Szolgáltató adatai

Hotel Veritas Budapest  Kft

Székhelye: 1143 Budapest, Mogyoródi u. 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-885424
Adószám: 26606929-2-43

Szolgáltatás címe: 1143 Budapest, Mogyoródi u. 8.
Web: www.hotelveritas.hu.  www.hotel-veritas-Budapest.com
E-mail cím: hotel@veritas. hu
Levelezési cím: 1142. Budapest, Erzsébet királyné útja 86.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét.

Az Általános Szerződési Feltételek valamennyi a Hotel Budapest Kft . Szolgáltatásait igénybe vevő személyre (továbbiakban: Vendégre) kiterjed.

Jelen ÁSZF hatálya a Hotel Budapest Kft.  által nyújtott szálláshely-szolgáltatás/kapcsolódó szolgáltatások Általános Szerződési Feltételek
(együtt a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtására létrejött jogviszonyokra vonatkozik.

A jelen ÁSZF 2022. 01.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Hotel Budapest Kft jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Vendégek előzetes értesítése mellett.

2           Általános szabályok
2.1         Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.
2.2      Az egyedi megállapodások nem képezik részét a jelen Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

3            Szerződő felek
3.1      Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést (a továbbiakban: Megrendelés) a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a szerződés a Szolgáltató és a Vendég, mint szerződő felek között jön létre.
3.2         Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra irányuló megrendelést a Vendég helyett, nevében és költéségére egy harmadik személy – a továbbiakban Közvetítő - teszi meg, úgy a Közvetítő minősül szerződő (és egyben fizetésre kötelezett) félnek kivéve amennyiben a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak köteles fizetni. A jelen pontban meghatározott esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy milyen jogviszony alapján, illetve, jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4           A szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása
4.1       A Vendég által igénybe venni kívánt szolgáltatásokra vonatkozó személyesen, telefonos úton, vagy írásban (ideértve az e-mailt is) megküldött ajánlatkérésre a Szolgáltató írásban ajánlatot küld.  
Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét Megrendelés a Vendég részéről, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
4.2         A Szolgáltató honlapján, illetve az online szállásközvetítőkön keresztül történt foglalást követően, Szolgáltató a Vendég által előzetesen igénybe venni kívánt szolgáltatások ellenértékének 50 %-val megegyező mértékű előleg 3 napon belüli (a továbbiakban: Előleg) megfizetésére hívja fel a Vendéget e-mailben. Az Előleg megfizetés hiányában a foglalás érvényét veszti.  Az Előleg megfizetését Szolgáltató emailben igazolja vissza.
4.3      A Szerződés az Előleg Szolgáltató részére történő megfizetését követően a Szolgáltató általi írásban, emailben megküldött foglalás visszaigazolással (a továbbiakban: Foglalás Visszaigazolás) jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4        Ha a Vendég a Szolgáltatási Időtartam (az érkezés napja 14:00-tól a távozás napja 10:00 óráig) lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult a Vendég előzetes értesítése nélkül újra értékesíteni.
4.5       A Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltatási Időtartam meghosszabbítását kezdeményezi. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
4.6        Amennyiben a Szolgáltató az írásbeli ajánlatában másként nem rendelkezett, a Foglalás az érkezés napja előtti 30. (harmincadik) naptári napon 15:00 óráig kötbérmentesen lemondható. A lemondás csak írásban érvényes a fenti e-mail címre küldött levél útján vagy a Közvetítő által megadott lehetőségen.
Ezt követően, ha a Szolgáltatás lemondása az érkezés napját megelőző 8. nap 14:00 óráig történik, meg a kötbér mértéke a megrendelt Szolgáltatások 0 % -a, így az előleg kötbérként kerül felszámolásra. Ezen határidőn túli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a kötbér mértéke a megrendelt Szolgáltatások értékének 100%-a.
4.7       Amennyiben a Szolgáltató írásbeli ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a Szolgáltatási Időtartam a Szolgáltatási Időtartam kezdőnapját megelőző 8 (nyolc) napon belül nem módosítható.
4.8       A Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szolgáltatásainak árai az év különböző szakaszaiban eltérően alakulnak. Amennyiben a Szolgáltatási Időtartam módosítása azt eredményezi, hogy a Szerződésben eredetileg rögzített Szolgáltatási Időtartam – akár részben, akár egészen – az év olyan időszakára kerül módosításra, amely időszakban a Vendég által igénybe venni kívánt szolgáltatások árai magasabbak, úgy a Vendég az ebből eredő ártöbbletet köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Az árkülönbözet megfizetése előfeltétele annak, hogy a Szolgáltatási Időtartam jelen pont szerinti módosítását a Szolgáltató véglegesítse és visszaigazolja.
4.9        A Szerződés egyéb módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5           Árak, fizetés módja
5.1         A Szolgáltató meghirdetett árai forintban vannak meghatározva.
5.2        Az aktuális szobaárak online kerülnek kihirdetésre, a https://www.hotel-veritas-Budapest.com. felületén. A Szolgáltató által megadott árak a reggelit, a szoba használatát a hotel területén wifi szolgáltatást . Plusz díj ellenében parkoló használatot biztosítja. A reggeli egyszeri, a reggeli órákban történő étkezésre jogosít a hotel éttermében. Az étkezésre a Vendégek a házirendben meghatározott időpontokban jogosultak.
5.3         Egyéb termékek és szolgáltatások ár listái a Hotel Veritas recepcióján, a szobákban és a közös helyiségben állnak rendelkezésre.
5.4         A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
5.5         A meghirdetett árak tartalmazzák a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű általános forgalmi adót.
5.6     A szobaárak nem tartalmazzák a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértékű idegenforgalmi adót, ez érkezéskor a végszámla kiállításával egyidejűleg kerül felszámolásra.
5.7       A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött szolgáltatásainak foglalása esetén, rendezvények foglalása esetén, illetve több szoba (csoportos) foglalása esetén a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket, illetve felárat állapíthat meg.
5.8         Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.hotelveritas.hu és a www.hotel-veritas-Budapest.com   weboldalon kerülnek meghirdetésre.
5.9        A Szolgáltató a Vendég részére a helyszínen nyújtott és előzetesen nem megrendelt, nem szállás jellegű szolgáltatásainak ellenértékére az igénybevételt követően legkésőbb, a  – Hotel Veritas ebből történő távozást megelőzően tart igényt számla ellenében.
5.10     Az előlegszámla és a végszámla a magyarországi adószabályoknak megfelelően kerül kiállításra. A fizetés napján a recepción közzétett, és a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott átváltási árfolyam az irányadó az euroban kifejezett ellenérték magyar forintra való átváltása során.

Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF (magyar forint), EUR (euró)

5.11     A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad bankkártyákat, illetve hitelkártyákat is: Visa, Master Card és Szépkártyát is.
5.12     Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatosan fellépő költség a fizetést kezdeményező Vendéget terheli.

6         Gyermekkedvezmények
6.1      Gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás kedvezményt biztosítjuk:
–         0 - 2,99 éves korig ingyenes,
–        3 - 11,99 éves korig 6000 HUF- tól foglaltság függvényében,
–        12 éves kor felett felnőtt árakkal számolunk.

7          A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
7.1    A Vendég a szállodai szobát a Szolgáltató által megjelölt időpontig foglalhatja el az érkezés napján 14:00 órától (check in), illetve szintén a Szolgáltató által megjelölt időpontig köteles elhagyni a távozás napján 10:00-ig (check out). Ennek időpontjáról a Szolgáltató weboldalán (www.hotel-veritas-Budapest.com ), illetve a Hotel  recepcióján, valamint a szobákban található információs füzetből is tájékozódhat. A vendég köteles a szolgáltatás teljes árát érkezéskor megfizetni.
7.2       Amennyiben a Vendég a Szolgáltató által meghatározott időpontig a szobát nem hagyja el, úgy Szolgáltató jogosult egy napra eső díj felszámítására a következő megkezdett nap után, és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
7.3       A Hotel Veritas  területén kizárólag a bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Vendégeket fogadni csak a recepciós engedélyével szabad.
7.4       A Szolgáltató területén a szálló Vendégek számára szobánként egy parkolóhely kedvezményesen 4.000.-Ft/ nap áron  biztosított a Szolgáltatási Időtartam alatt.

8         A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
8.1      A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
a)       a Vendég nem rendeltetés szerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
b)     a Vendég a szálláshely rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, a Szolgáltató biztonsági, tűzvédelmi és egyéb előírásait szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, a Szolgáltató megítélése szerint a vendégek nyugalmát zavarva vagy a közerkölcsöt sértően viselkedik, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
c)      a Vendég fertőző betegségben szenved;
d)      a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
8.2   Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis maior” okokból meghiúsul, a Szerződés megszűnik. A jelen pont alkalmazásában vis maior oknak minősülnek a Szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a Feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető azon külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak a vis maior-ra hivatkozó Fél rendes üzleti kockázatának körébe.

Amennyiben a Szerződés vis maior okból meghiúsul és megszűnik, a Vendég által megfizetett Előleg azon része, amely a Szolgáltató által ténylegesen nyújtott szolgáltatások fedezéséhez nem szükséges (teljes meghiúsulás esetén az Előleg teljes összege), a Vendég részére visszajár.

9         Állatok behozatala
9.1   A Szolgáltató szálláshelyére háziállat előzetes egyeztetést követően bevihető a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helyiségeket (étterem, kávézó) azonban nem látogathatják. A háziállatot 4.000.- Ft/éj/állat áron van módunkban fogadni.
9.2      A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért, illetve köteles az esetleges extra takarítás díját a helyszínen megfizetni.

10         Vendég jogai
10.1     A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a Szerződésben rögzített szoba, valamint azon létesítmények rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a Szerződésben rögzített szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
10.2     A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
10.3     A Vendég helyszíni panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
10.4     A Vendég egyebekben jogosult panaszával az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulni.

11         Vendég kötelezettségei
11.1      A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
11.2      A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó kiskorú gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Hotel Veritas területén.
11.3    A Vendég a recepción történt bejelentkezéssel egyidejűleg  a  Hotel  ÁSZF-jét valamint a házirendeket elfogadja, és köteles azt betartani. A tartózkodás során az ehhez szükséges információk megtalálhatóak a szobákban elhelyezett szobamappákban.

12         Vendég kártérítési felelőssége
12.1    A Vendég mindazon károkért és hátrányokért teljeskörű anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendégnek, kísérőjének, vagy az Vendég érdekkörébe tartozó más személyeknek felróható okból elszenved. Amennyiben az ilyen kár miatt vagy azzal összefüggésben harmadik személy közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesít bármilyen módon bármilyen igényt, úgy a Vendég a Szolgáltatóval szemben az ilyen igényért helytállni tartozik.
12.2    Bármilyen kár bekövetkeztét vagy a károkozás tényét a Vendég köteles jelenteni a Szolgáltatónak. A kárról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel. A Vendégnek a jegyzőkönyv kézhezvételekor van lehetősége a jegyzőkönyvben írtakhoz észrevételt, kifogást fűzni. Amennyiben a Vendég ezen lehetőséggel nem él, a jegyzőkönyv tartalmát a Vendég és a Szolgáltató kölcsönösen elfogadottnak tekintik.
12.3     A Vendég a szerződés létrejöttével kötelezettséget vállal arra, hogy a szálláshely állapotában, bútoraiban, egyéb ingóságaiban semmilyen kárt vagy hiányt nem okoz.
 
13        Szolgáltató köteles
13.1     A Szolgáltató köteles a Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások szerint teljesíteni.
13.2     A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

14        A Szolgáltató kártérítési felelőssége
14.1     A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltatónak, vagy annak munkavállalóinak hibájából következett be.
14.2    A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
14.3     A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
14.4     A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
14.5     Az értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. Szobaszéf található minden lakrészben.
14.6     A Szolgáltató gépjárművekért, és az azokban hagyott értéktárgyakért nem vállal felelőséget.
14.7     Egyedi esetekben a mindenkor hatályos magyar polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

15       Rendezvényekre vonatkozó különös szabályok
15.1    Megrendelő a Hotel Veritas  épületét, helyiségeit és kertjét, berendezési és felszerelési tárgyait csak a megállapodott célra, és a megállapodott időintervallumban használhatja, külön szerződés alapján.
15.2     Megrendelő köteles a Hotel Veritas épületének, helyiségeinek és kertjének, berendezési és felszerelési tárgyainak állagát megőrizni, a Rendezvényhez biztosított helyeket és eszközöket olyan állapotban visszaszolgáltatni, amilyen állapotban azt a Rendezvény előtt átvette.
15.3     Megrendelő köteles a Rendezvény kapcsán a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani és vendégéivel, valamint minden más az érdekkörében eljáró személlyel betartatni. Amennyiben a Rendezvényhez szükséges, bármilyen hatósági engedélyt saját költségén, a rendezvény megkezdése előtt beszerezni és az abban foglaltakat betartani, betartatni.
15.4     Megrendelő tudomásul veszi, hogy étel és ital behozatala a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül nem megengedett.
15.5   Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez használt, nem a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató közreműködője által biztosított eszközöket (installáció, dekoráció, berendezés stb.) azok használatának módját, esetlegesen a falakra vagy berendezési tárgyakra való rögzítését a Hotel Veritas kijelölt munkatársával egyeztetni köteles.
15.6   A behozott tárgyakat a rendezvény befejezését követőn a legrövidebb időn belül el kell távolítani, kivéve, ha ettől eltérő írásbeli megállapodás születik. Egyébiránt a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Megrendelő terhére, kockázatára és költségére gondoskodjon a hátrahagyott tárgyak elszállításáról és raktározásáról.
15.7   A Rendezvényhez szükséges eszközök, tárgyak, be- és elszállítására csak a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban és intervallumban, a megbeszélt útvonalon van lehetőség.
15.8     Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a Megrendelő által Hotel Veritas  területére hozott tárgyakért, eszközökért.
15.9    Amennyiben a Rendezvény teljesítése a Szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a Szolgáltatónak fel nem róható, általa nem kalkulálható, nem ellenőrizhető olyan külső körülmények és események miatt válik lehetetlenné, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató rendes üzleti kockázatának körébe, és ezért a Szolgáltató a Szerződés szerinti kötelezettségeit nem, vagy nem az előírt módon tudja biztosítani, kártérítés fizetésére a  Hotel Veritas nem köteles.

16       Titoktartás
16.1   A Felek kötelesek minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy minden olyan, a másik Fél által a tudomásukra hozott információt, amelyről az adott Fél észszerűen feltételezheti, hogy bizalmas információ bizalmasan kezelni, illetve nem használhatják az ilyen információt olyan célra, amely nincs összefüggésben a Szerződéssel, és nem hozhatnak ilyen információt harmadik személy tudomására.
16.2     A Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint jár el, amit a www.hotelveritas.hu weboldalon olvashat.

17       A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
17.1   A Felek közötti, a Szerződés alapján fennálló jogviszonyra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Szerződésből, annak értelmezéséből eredő bármely jogvitát a Felek elsődlegesen békés úton, egyeztetések útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita elbírálására a joghatósággal, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az illetékes.
 

Kapcsolat
 
1143 Budapest, Mogyoródi út 8.
NTAK reg.szám: 3AyYT23E
+36 20 934 5940
Írjon e-mailt nekünk!
Mai specialitásunk!
Mondja el véleményét, mit gondol szállodánkról!
Vissza a tartalomhoz